Webmail     Logga in     Fjärrsupport

Säkerhetsåtgärder för dataskydd

 

Fysisk säkerhet

Fysisk tillgång till det datacenter vi använder kräver passage via ett flertal låsta, kodskyddade och larmade dörrar. Datacentrets larmsystem är kopplat mot väktarbolag samt jourpersonal.
Vår datautrustning skyddas av redundant infrastruktur så som UPS/batteribackup, dubblerade switchar mm.
Tillträde/säkerhet kring datacentret ansvaras för av datacentrets operativa ägare.

 

Åtkomstskydd för servrar, datorer, mobila enheter och externa lagringsmedia

Fjärr/digital tillgång till fysiska och egna virtuella servrar sker med flera lagers säkerhet, varje enskild server har långa och säkra lösenord samt skyddas av brandväggar som kräver VPN med multifaktor autentisering.

Mobila enheter så som mobiltelefoner skyddas av starka lösenord/lösenords mönster/annan lämpligt biometriskt säkerhet. Möjlighet till fjärradering av finns för samtliga av företagets mobiltelefoner.

Alla typer av lagringsmedia utanför datacentret som USB-minnen/hårddiskar som inte står under uppsikt av WebOnes personal ska förvaras i låsta utrymmen för att skydda mot obehörig användning, åverkan eller stöld.

Medarbetares datorer skyddas av lösenord samt har vid stunden lämpligt antivirusprogram/brandvägg. Datorer låses automatiskt efter en stunds inaktivitet.

Löpande säkerhetsuppdateringen installeras löpande på samtliga medarbetares enheter.

 

Servrar som tagits ut drift och flyttats från datacentret förvaras i låsta utrymmen i WebOne AB's lokaler så länge de har kvar lagringsmedia. Uttjänta/utbytta hårddiskar från driftsmiljön skall fysiskt förstöras efter digital radering/formatering.
Vid reklamationsärenden av lagringsmedia, under gällande garantitid, ansvarar WebOne AB för att det finns ett sekretessavtal med parten för service alternativt så raderar och formaterar vi mediet i största möjliga mån.

Behandling av personuppgifter, insamlade av WebOne AB, på medarbetares privata enheter är ej tillåten.

 

Säkerhetsrutiner för server/nätverk/kommunikation

Vi tillämpar för ändamålet lämpliga säkerhetsrutiner för all fysisk utrustning som ägs/tillhandahålls av WebOne AB.
Samtliga servrar skyddas bakom en hård- eller mjukvarubaserad brandvägg, säkerhetspatchar och andra erforderliga uppdateringar installeras enligt dokumenterade rutiner.

 

Backup/Säkerhetskopior

En av våra viktigaste funktioner för att kunna säkerställa att data inte går förlorad.
Backup av data lagrad hos WebOne AB tas regelbundet och sparas i flera versioner. Vi har flera av varandra oberoende, rutiner/system för säkerhetskopiering för att skydda data.
Backup i vårt datacenter lagras på separata servrar avsedda för backup, offsite backup skyddas alltid av en 256-bitars AES-kryptering. Säkerhetskopierad data lagras upp till 6 månader och rensas därefter automatiskt.
Granskning av dagliga backup-rapporter sker löpande och vi har dokumenterade rutiner över säkerhetskopieringen, rutiner kring återställning och verifiering av data efter återställning.

 

Gallring av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig gallrar WebOne AB årligen kontakt-/personuppgifter för kunder/leverantörer som inte längre anses nödvändiga för ändamålet då personen slutat eller tjänsten/avtalet upphört med den externa parten. Person-/kontaktuppgifter sparas upp till två år efter upphörande av tjänst/avtal om inget annat avtalats eller erfordras enligt annan svenska lagstiftning t.ex. bokföringslagen då längre lagringstider krävs.

 

Reparation och service

När reparation och service av fysisk datorutrustning utförs av annan än WebOne ABs personal sker detta under övervakning/tillsammans med vår personal.

 

 

Kontakta oss

Skicka
Skickar

Oj, formuläret innehåller följande fel:Rätta till dessa och skicka igen.

Tack!


Kontaktforumäret är nu skickat och vi hör av oss till dig så snart som möjligt!