Webmail     Logga in     Fjärrsupport

Villkor för webbtjänster

 

 

 

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan WebOne AB, org.nr 556874-0731, och köpare och användare av WebOne AB:s tjänster, nedan ”Kunden”.


WebOne AB tillhandahåller webbtjänster såsom uppförande och vidareutveckling av hemsidor, hosting av hemsidor och e-post (webbhotell), registrering och förnyande av domännamn, tillgång till publicerings-verktyget purePUBLISH, serverdrift, hostad server samt support och drift av nämnda tjänster m.m., nedan gemensamt benämnda ”Tjänsten”.


2. Avtalets ingående och omfattning
Tjänstens omfattning, tekniska specifikation samt närmare uppgift om leveranstid m.m. anges i den orderbekräftelse som WebOne AB upprättar i anledning av Kundens beställning. Kunden skall skriftligen (per brev eller e-post) godkänna orderbekräftelsen för att bindande avtal skall föreligga. Villkoren i order-bekräftelsen samt innehållet i dessa allmänna villkor utgör parternas avtalsvillkor. För det fall att det i order-bekräftelsen anges andra villkor som avviker från dessa allmänna villkor gäller de avvikande bestämmelserna i orderbekräftelsen före bestämmelserna i dessa allmänna villkor.

 

3. Avtalstid
Avtalet löper per kalenderår och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen senast tre månader före förlängningsdatumet.

 

Kund äger inte överlåta avtalet utan WebOne AB:s skriftliga tillåtelse. WebOne AB äger rätt att överlåta avtalet till annan.

 

4. Hemsida
Hemsida anses levererad när Kunden har godkänt hemsidan och den är online. För det fall att hemsidan inte kan levereras och detta beror på omständighet å Kundens sida, anses hemsidan levererad när WebOne AB gjort vad som skäligen kan krävas för att leverera hemsidan.

 

Efter att hemsidan levererats ansvarar Kunden själv för hemsidans utformning, om inget annat avtalats.

 

5. Priser och betalningsvillkor
Priset för Tjänsten framgår av orderbekräftelsen eller av senare gjorda villkorsändringar. Om inte annat framgår av orderbekräftelsen skall ersättning för Tjänsten utgå dels i form av en startavgift avseende bl.a. uppförande av hemsida, dels i form av en löpande kostnad för bl.a. webbhotell, hosting och tillgång till purePUBLISH. Startavgiften skall erläggas mot faktura efter att hemsidan har levererats. Den löpande kostnaden skall erläggas årsvis i förskott mot faktura. Betalning skall erläggas senast 20 dagar från fakturadatum.

 

Vid utebliven betalning äger WebOne AB rätt att stänga ner Tjänsten tills dess att betalning erläggs. Detta får dock ske först efter att WebOne AB skickat en skriftlig betalningspåminnelse till Kunden. Vid utebliven betalning äger WebOne AB även rätt att ta ut påminnelseavgift samt debitera Kunden för dröjsmåls-ränta enligt räntelagen.

 

6. Kundens nyttjande av Tjänsten
Kunden ansvarar för att innehållet och användningen av Tjänsten inte sker i strid med gällande lag. Kunden ansvarar vidare för att innehållet och användningen av Tjänsten inte står i strid med vanlig anständighet, vilket bl.a. innebär att pornografiskt, rasistiskt eller på annat sätt oetiskt eller stötande material eller länkar till sådant material är förbjudet. Tjänsten får inte användas för Spamming (sändande av oönskad e-post) eller på annat sätt för att orsaka störningar eller för att skada material på eller via WebOne AB:s eller annans servrar. Kunden skall använda av WebOne AB anvisad mjukvara i förhållande till Tjänsten. Kunden får inte vid nyttjande av Tjänsten använda mjukvara och/eller skript som orsakar konflikter. WebOne AB äger rätt att ensidigt avgöra huruvida Kunds användning av tjänsten står i strid med nämnda.

 

WebOne AB har rätt men inte skyldighet att kontrollera Kundens innehåll och användning av Tjänsten för att tillse att Kunden uppfyller sina skyldigheter gentemot WebOne AB enligt avtalet.

 

Kunden ansvarar för att WebOne AB har korrekt kontaktinformation till Kunden.

 

7. Kunds nyttjande i strid med avtalet
Om Kunden nyttjar Tjänsten på sätt som strider mot vad som avtalats eller annars strider mot gällande rätt äger WebOne AB rätt att uppmana Kunden att vidta rättelse eller omedelbart stänga av Tjänsten. Kunden har i detta fall ingen rätt till återbetalning av förbetald ersättning för Tjänsten, utan sådan betalning skall anses förverkad.

 

Vid avtalsbrott som inte är oväsentligt eller vid upprepat missbruk har WebOne AB rätt att häva avtalet. Kunden skall då ersätta WebOne AB för den skada som WebOne AB har lidit eller kommer att lida till följd av Kundens agerande. Ersättning för indirekt skada utgår endast om Kunden agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

 

8. WebOne AB:s ansvar
WebOne AB ansvarar för att hålla Tjänsten tillgänglig dygnet runt samtliga dagar på året. WebOne AB har oaktat detta en rätt att stänga ned Tjänsten för att utföra sedvanligt, såväl planerat som oplanerat, underhåll samt för att förebygga och rätta till problem. Underhåll skall om möjligt förläggas utanför kontorstid.

 

För det fall att Kunden inte har tillgång till Tjänsten, och detta beror på något förhållande på WebOne AB:s sida, äger Kunden rätt till prisavdrag. För att Kunden skall ha rätt till prisavdrag krävs det att Kunden påtalar felet inom skälig tid för WebOne AB. Kunden skall framställa krav på prisavdrag skriftligen till WebOne AB senast 30 dagar efter att driftsstoppet upphört. Om sådant krav inte framställs inom angiven tid förlorar Kunden rätt att göra gällande prisavdraget. Prisavdraget skall motsvara den del av årsavgiften som belöper på de dagar tjänsten är otillgänglig för Kunden. Ersättning för driftstopp som understiger 24 timmar ersätts inte.

 

WebOne AB ansvarar i övrigt endast för skada som WebOne AB har orsakat genom försummelse. WebOne AB:s skyldighet att ersätta uppkommen skada skall alltid vara begränsad till direkt skada samt till ett maximalt belopp som motsvarar vad Kunden erlagt till WebOne AB enligt detta avtal det senaste året. Indirekt skada såsom utebliven vinst ersätts inte i något fall. WebOne AB ansvarar aldrig för förlust av data.

 

Några andra påföljder än vad som angetts ovan kan inte göras gällande mot WebOne AB.

 

9. Trafikmängd och backup
Om Kunden nyttjar trafik utöver det som avtalats enligt orderbekräftelsen äger WebOne AB rätt till ersättning för överskjutande trafik enligt då gällande prislista. Vid osedvanligt höga trafikmängder från Kundens sida som överstiger WebOne AB:s serverkapacitet kan Tjänstens tillgänglighet inte garanteras. WebOne AB äger rätt att i sådana fall stänga ner Tjänsten i syfte att garantera tillgängligheten för andra kunder.

 

Om parterna inte kommit överens om annat ansvarar Kunden själv för att erforderlig backup görs. WebOne AB gör daglig backup av data på webbhotell och hostad server. För det fall att det är möjligt erbjuder WebOne AB Kund att mot ersättning erhålla återskapad data från backup. WebOne AB kan inte garantera kvalitén på den data som återskapats.

 

10. Ändring av villkor
WebOne AB äger rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren under avtalstiden. Ändring av avtalsvillkor skall aviseras per e-post, till den e-postadress som Kunden angett, till Kunden 60 dagar innan ändringen träder i kraft. Kunden äger i sin tur rätt att vid villkorsändring som är väsentlig för denna säga upp avtalet inom 60 dagar, med beaktande av tre månaders uppsägningstid enligt oförändrade avtalsvillkor. Kund som inte har sagt upp avtalet senast 60 dagar efter det att WebOne AB aviserat om villkorsändringar skall anses ha accepterat ändringarna.

 

11. Avtalets upphörande
Vid avtalets upphörande, såväl avtalsenligt som i förtid, har Kunden möjlighet att mot särskild ersättning erhålla avinstallation av Kundens information på webhotellet och, om möjligt, kopia på aktuell information. Har Kunden inte skriftligt lämnat sådant uppdrag åt WebOne AB senast dagen för avtalets upphörande har WebOne AB rätt men inte skyldighet att radera informationen.

 

12. Immateriella rättigheter
Kunden erhåller äganderätten till den hemsida som WebOne AB levererar. I övrigt tillkommer samtliga immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten och därtill hörande programvaror WebOne AB.

 

Kunden ansvarar för att Kundens hantering av material inom ramen för användningen av Tjänsten inte kränker eller gör intrång i annans upphovs-, patent eller annan immateriell rättighet.

 

13. Support
WebOne AB erbjuder teknisk support till sina kunder mot ersättning enligt vid tiden gällande timtaxa.

 

14. Force Majeure
Part ansvarar inte för bristande fullgörelse om fullgörelse hindras eller väsentligt försvåras av någon omständighet utanför parts kontroll som t ex krig, myndighets-ingripande, upplopp, avbrott eller inskränkningar i energitillförseln, strejk eller naturkatastrof etc.

 

15. Personuppgifter - GDPR
Kunden är personuppgiftsansvarig för samtliga eventuella personuppgifter som samlas in, lagras eller på annat sätt hanteras i anledning av Kundens nyttjande av Tjänsten (exempelvis personuppgifter på Kundens hemsida). Det åligger således Kunden att tillse att WebOne AB:s hantering av sådana personuppgifter, vid fullgörande av Tjänsten, inte strider mot reglerna i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) eller annan lagstiftning. Det sagda innebär bl.a. att Kunden måste tillse att det finns laglig grund för Kunden att hantera personuppgifterna. Kunden åtar sig att hålla WebOne AB skadelös avseende eventuella skador eller andra förluster som WebOne AB lider i anledning av att Kunden ej fullgör sina skyldigheter enligt ovan nämnda. I den mån det är erforderligt att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal så är parterna överens om att tillämpa det standardavtal som WebOne AB tillhandahåller.

 

Beträffande personuppgifter som WebOne AB är personuppgiftsansvarig för så hanteras dessa konfidentiellt och i enlighet med GDPR och annan personuppgiftslagstiftning. Syftet med hanteringen av personuppgifterna är att fullgöra parternas avtal. WebOne AB kan via domstolsföreläggande eller av polis åläggas att lämna ut sådana personuppgifter till berörda myndigheter. WebOne AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Kunden kan när som helst kontakta WebOne AB:s support för att få mer information om WebOne AB:s personuppgiftsbehandling, vilka uppgifter som finns registrerade för att rätta uppgifterna eller för att uppgifterna ska tas bort. För närmare uppgifter om uppgifter om WebOne AB:s hantering av personuppgifter hänvisas till policy som finns tillgängligunder avsnittet om dataskydd.

 

16. Tvist
För samtliga mellanhavanden mellan Kunden och WebOne AB skall svensk lag gälla. Tvist skall avgöras i allmän domstol med Eskilstuna Tingsrätt som första instans.

 

 

 

Kontakta oss

Skicka
Skickar

Oj, formuläret innehåller följande fel:Rätta till dessa och skicka igen.

Tack!


Kontaktforumäret är nu skickat och vi hör av oss till dig så snart som möjligt!